Om os

Németh Sigetty blev stiftet i 1993 af Karoly Németh og Ole Sigetty. Németh Sigetty har gennem årene udviklet sig til at være et af landets førende proceskontorer.

Vores rådgivning omfatter alle grene af dansk erhvervsret.

Formalia

Németh Sigetty er organiseret som et advokat aktieselskab og driver virksomhed under CVR nr. 17022245 fra kontorets adresse beliggende Frederiksgade 21, 2. 1265 København K.

• Advokater hos Németh Sigetty er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet
• Advokater hos Németh Sigetty er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark. Sum: kr. 10 mio.
• Advokater hos Németh Sigetty er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik. I tillæg hertil gælder de advokatetiske regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside

Hvor intet andet er aftalt gælder vore almindelige forretningsbetingelser som angivet her på vores hjemmeside.

Fortrolighed

Alle medarbejdere hos Németh Sigetty har underskrevet en erklæring om tavshedspligt vedrørende vore klienters sager og øvrige forhold.
 
Alle oplysninger, som vi modtager fra vore klienter i forbindelse med vor bistand, er underlagt vor tavshedspligt som advokater, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed. 

Insider regler

Alle medarbejdere hos Németh Sigetty er pålagt interne regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om:

• Værdipapirhandel
• Forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber
• Restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer

Regler mod hvidvaskning

Som advokatfirma er Németh Sigetty omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
 
Vi har efter denne lov pligt til at indhente identitetsoplysninger og dokumentation fra såvel nye som eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.
 
Klienter skal således ved oprettelse af en sag hos os oplyse:

• Navn
• Adresse
• CPR-nr. eller CVR-nr.

Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. for personer eller CVR-nr. for selskaber.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

Forretningsbetingelser

Generelt
Nærværende forretningsbetingelser er, medmindre andet skriftligt aftales, gældende for enhver opgave, som Németh Sigetty bistår med løsningen af på vegne af klienten.

Sagens modtagelse
Ved modtagelse af en sag fra klienten undersøger vi gennem vore interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

I forbindelse med enhver sag gælder også vore regler for fortrolighed, insiderhandel og hvidvaskning.

Honorar
Vort honorar beregnes med udgangspunkt i:

(i)  den tid og specialistviden, der er anvendt i forbindelse med vor bistand, og de involverede medarbejderes erfaring
(ii)  til en samlet vurdering af sagens art og udfald, sagens værdi og betydning for klienten
(iii) arbejdets karakter samt
(iv) det ansvar, der er forbundet med sagens gennemførelse

Ved enkeltopgaver fakturerer vi normalt i forbindelse med afslutningen af sagen.
Ved længerevarende sager og i faste klientforhold søger vi at fakturere måneds- eller kvartalsvist.
Forsinket betaling medfører, at der tilskrives renter på det fakturerede beløb.
Manglende betaling kan medføre, at vi udtræder af sagen samt andre sager, som vi behandler for klienten.

Momsnummer
Németh Sigetty har momsnummer DK17022245.

Vort honorar tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis klienten i sit hjemland er forpligtet til at indeholde kildeskat af vort honorar, skal honoraret automatisk forhøjes med et sådant beløb, at Németh Sigetty efter den pågældende kildeskat vil modtage et beløb svarende til det oprindeligt fakturerede beløb før kildeskat.

Udlæg
Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret for eventuelle udlæg i forbindelse hermed. Dette vil enten ske separat eller ved næste faktura.

Klientmidler
Alle midler, som vore klienter betror Németh Sigetty, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vor bankforbindelse.

Németh Sigetty er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vor bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende.

Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti klienten har i det pågældende pengeinstitut.

Németh Sigetty vil, medmindre andet aftales med klienten, anvende vore sædvanlige bankforbindelser. Oplysninger om vore sædvanlige bankforbindelser kan modtages ved henvendelse til den klientansvarlige partner.

Ansvar

Som medlemmer af Advokatsamfundet er advokaterne hos Németh Sigetty underlagt Advokatsamfundets regler og rådgiver alene om dansk ret.

Vi er ansvarlige for vor bistand over for vore klienter efter danske retsregler.

Vort ansvar omfatter ikke:
• Driftstab
• Tab af data
• Mistet fortjeneste
• Goodwill
• Andre former for indirekte tab

Vort ansvar er begrænset til et beløb svarende til ** honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt ** kroner.

Klienten kan alene rejse krav mod Németh Sigetty og således ikke mod de enkelte partnere eller andre medarbejdere.

Forhold til andre rådgivere
Såfremt det er relevant, at der indhentes rådgivning fra andre rådgivere, eksempelvis om udenlandske retsforhold, drøftes en sådan opgave med klienten i forbindelse med valget af rådgiver.
Klienten er opdragsgiver for sådanne rådgivere, selvom fakturaen stiles til Németh Sigetty.
Németh Sigetty er ikke ansvarlige for den af disse rådgivere ydede bistand.

Afslutning af klientforhold eller sag
Vort klientforhold ophører på tidspunktet, hvor:

• Den afsluttende faktura for vor bistand udstedes
• På begæring af klienten.
• Hvis vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen i klientens interesse

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning.

Immaterielle rettigheder
Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Németh Sigetty, tilhører Németh Sigetty, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Klageadgang
Hvis vor bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den partner, der er ansvarlig for klientforholdet. Vi vil så drøfte spørgsmålet og søge en mindelig løsning på spørgsmålet. Firmaet er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder om klage til Advokatnævnet, www.advokatnaevnet.dk.

Lovvalg og værneting
Tvister med Németh Sigetty kan alene behandles under dansk ret, og de danske domstole har eksklusiv kompetence til at behandle sager om krav mod Németh Sigetty.